Algemene voorwaarden Mensor

ARTIKEL 1. DEFINITIES

In deze Algemene Voorwaarden hebben de onderstaande termen de volgende betekenissen:

1. Mensor, gevestigd te IJsselstein, Herentalsstraat 23, 3402 SR. Geregistreerd bij de Kamer van koophandel Utrecht onder nr. 30150929 en bij de belastingdienst met BTW identificatienr. NL001872383B48.

2. Opdrachtgever: iedere natuurlijke- of rechtspersoon die zich door Mensor laat adviseren.

3. Opdracht: de overeenkomst tussen Mensor en de opdrachtgever op grond waarvan een of meerdere kandidaten voor een dienstbetrekking zal introduceren bij de opdrachtgever.

4. Organisatie-, functie- en kandidatenprofiel: de door Mensor, in samenwerking met de opdrachtgever op te stellen omschrijving van een in de organisatie van de opdrachtgever te vervullen functie, alsmede de eisen waaraan een kandidaat voor deze functie dient te voldoen.

5. Kandidaat: een door Mensor geworven en geselecteerde persoon, die bij de opdrachtgever wordt geïntroduceerd dan wel een persoon die, in het kader van een door de opdrachtgever aan Mensor verstrekte opdracht, door de opdrachtgever bij Mensor geïntroduceerd is.

6. Fee: een vast tarief van € 10.000,= per bemiddeling van een recruiter voor een dienstverband bij de opdrachtgever. Deze fee wordt opgesplitst in twee termijnen, een aanvangsfee van € 2.500,– en een succesfee van € 7.500,–. Voor de bemiddeling van een recruiter voor een zzp-opdracht (ook wel inhuur of interim genoemd) worden andere fee afspraken gemaakt.

7. Inventarisatie: het gesprek tussen Mensor en de opdrachtgever waarin het organisatie-, functie- en kandidatenprofiel (nader) wordt besproken.

8. Externe kosten: alle kosten gemaakt door Mensor m.b.t. de vervulling van de opdracht, voor zover schriftelijk overeengekomen met de opdrachtgever.

ARTIKEL 2. WERKINGSSFEER

1. Voor zover tussen Mensor en een opdrachtgever niet anders is overeengekomen, zijn deze voorwaarden op Mensor haar werkzaamheden en op alle daaruit voortvloeiende aanbiedingen, opdrachten overeenkomsten van toepassing.

2. Op de betrekkingen tussen Mensor en opdrachtgevers is het Nederlands recht van toepassing.

3. Algemene voorwaarden, onder welke benaming ook, van de opdrachtgever zijn niet van toepassing.

4. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Mensor waarvoor derden dienen te worden ingeschakeld.

ARTIKEL 3. ORGANISATIE- FUNCTIE EN KANDIDATENPROFIEL EN WIJZIGING DAARVAN

Mensor stelt in samenwerking met de opdrachtgever de inhoud van de opdracht vast. Bij een werving en selectie opdracht geldt het organisatie-, functie- en kandidatenprofiel als grondslag voor de opdracht. Wijziging van het organisatie-, functie- en kandidatenprofiel tijdens de opdrachtvervulling zal worden besproken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Voor Mensor kan een wijziging betekenen dat de opdracht opnieuw moet worden beoordeeld. Gevolg van een wijziging kan zijn dat Mensor de opdracht zal teruggeven, waarbij opdrachtgever geen aanspraak op kosten of andere vergoedingen kan maken. Opdrachtgever kan ook geen aanspraak maken op creditering van de reeds betaalde aanvangsfee aan Mensor.

ARTIKEL 4. OPDRACHTOVEREENKOMST

1. Mensor start met haar werkzaamheden nadat een door de opdrachtgever ondertekende overeenkomst voor de betreffende opdracht aan Mensor is geretourneerd. Een getekend exemplaar van de opdrachtgever behoudt de opdrachtgever.

2. Indien een schriftelijke order door de opdrachtgever wordt geplaatst naar aanleiding van een aanbieding van Mensor dan komt de overeenkomst tot stand op het moment dat de order door Mensor wordt ontvangen. In dergelijke gevallen is de inhoud van de aanbieding bepalend.

ARTIKEL 5. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

1. Mensor zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Mensor aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Mensor worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Mensor zijn verstrekt, heeft Mensor het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen.

3. Mensor is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, als gevolg van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

ARTIKEL 6. VRIJHEID VAN AANSTELLING

De opdrachtgever is geheel vrij in de keuze van de persoon die hij in het kader van een werving en selectie opdracht in dienst wil nemen, dan wel in het kader van een interim management overeenkomst met Mensor tijdelijk als Interim Manager aanstelt.

ARTIKEL 7. INFORMATIE PLICHT T.A.V. ARBEIDSOVEREENKOMST GESLOTEN

Wanneer de opdrachtgever en de kandidaat in het kader van een werving en selectie opdracht tot overeenstemming zijn gekomen, sluiten zij een (arbeids)overeenkomst. De opdrachtgever is gehouden om binnen 7 (zeven) dagen na een daartoe gedaan verzoek aan Mensor de bevestiging te verstrekken betreffende het sluiten van een arbeidsovereenkomst met de geïntroduceerde kandidaat. Indien de opdrachtgever niet tijdig, onvoldoende of onjuiste gegevens verstrekt, is Mensor gerechtigd de succesfee te factureren.

ARTIKEL 8. GEHEIMHOUDING

Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of vanuit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

ARTIKEL 9. AANSPRAKELIJKHEID

1. Mensor is jegens haar opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade welke het rechtstreekse gevolg is van een aan Mensor toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, indien en voor zover de schade bij normale vakkennis en ervaring en met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van beroepsuitoefening had kunnen worden vermeden.

2. De aansprakelijkheid van Mensor voor schadevergoeding uit hoofde van de overeenkomst met opdrachtgever is beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Mensor in het kader van die opdracht heeft ontvangen.

3. Mensor doet al het mogelijke om gekwalificeerde kandidaten te vinden en bij de opdrachtgever te introduceren. Opdrachtgever vrijwaart Mensor voor aanspraken voortvloeiende uit het desondanks niet introduceren van kandidaten in het kader van een verstrekte opdracht.

4. Opdrachtgever vrijwaart Mensor voor aanspraken voortvloeiende uit het door Mensor, ten behoeve van de uitvoering van de opdracht, verstrekken van informatie over de opdrachtgever en haar organisatie aan potentiële kandidaten en andere bronnen.

5. Opdrachtgever vrijwaart Mensor voor aanspraken voortvloeiende uit de wijze waarop de via Mensor aangestelde kandidaat zijn/haar verplichtingen nakomt en voor eventuele gevolgen van de aanstelling van de betreffende kandidaat. Tevens is uitgesloten elke aansprakelijkheid voortvloeiende uit de gevolgen van het handelen of nalaten, daaronder begrepen gevolgschade, van de kandidaten, die mede als gevolg van de opdrachtuitvoering door Mensor bij opdrachtgever in dienst zijn getreden.

6. Mensor introduceert kandidaten bij de opdrachtgever aan de hand van de bij Mensor bekende hoedanigheden en kundigheden van de kandidaat enerzijds en het organisatie-, functie- en kandidatenprofiel anderzijds.

7. Opdrachtgever vrijwaart Mensor voor aanspraken, voortvloeiende uit onjuiste gegevens m.b.t. identiteit, opleiding, werkervaring en andere voor de keuze van de kandidaat relevante aspecten aan door Mensor bij de opdrachtgever geïntroduceerde kandidaten.

ARTIKEL 10. BETALING

1. Alle tarieven van Mensor zijn exclusief de verschuldigde BTW.

2. Mensor brengt voor een werving en selectie opdracht bij overeenstemming tussen een door Mensor geïntroduceerde kandidaat en de opdrachtgever in totaal een honorarium aan de opdrachtgever in rekening, zijnde € 10.000, waarvan € 2.500 in rekening wordt gebracht als opstartfee bij aanvang van de opdracht, bij het ondertekenen van de arbeidsovereenkomst, zal de resterende € 7.500 in rekening worden gebracht. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is de opdrachtgever ter zake van de aanstelling van iedere functionaris die door Mensor bij de opdrachtgever is geïntroduceerd het onder dit lid genoemde honorarium verschuldigd.

3. De opdrachtgever is gehouden het totale honorarium aan Mensor te betalen tot een jaar nadat de kandidaat door Mensor is geïntroduceerd bij de opdrachtgever. Bepalend hiervoor is de datum van contractondertekening en niet de ingangsdatum van de dienstbetrekking. Onder introductie wordt verstaan het aandragen van een kandidaat via afgesproken werkwijze, bijvoorbeeld het profiel of cv van de kandidaat per e-mailbericht aan opdrachtgever.

4. De opdrachtgever is gehouden de door Mensor ingediende factuur zonder korting, beroep op compensatie of opschorting binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim zal zijn en zonder aanzegging de wettelijke rente en 15% incassokosten verschuldigd zal zijn. Een gedeelte van een maand wordt voor een gehele maand gerekend. Bij incasso is de opdrachtgever alle gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten aan Mensor verschuldigd.

5. Uitsluitend betalingen aan Mensor zelf werken voor de opdrachtgever bevrijdend.

ARTIKEL 11. GARANTIEREGELING

1. Indien een door Mensor bemiddelde kandidaat binnen drie maanden na indiensttreding niet meer bij de opdrachtgever in dienst is, zal Mensor, mits de opdrachtgever aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Mensor heeft voldaan, eenmalig, na beste vermogen, een nieuwe kandidaat trachten te werven en te selecteren voor dezelfde functie waarin, en tegen een vergelijkbaar salaris waarvoor de eerste kandidaat bij de opdrachtgever werkzaam is geweest. De procedure conform de oorspronkelijke opdrachtbevestiging zal hiertoe opnieuw worden opgestart.

2. Indien de opdrachtgever van de garantieregeling gebruikt wenst te maken, dient bij Mensor binnen 14 dagen na beëindiging van het dienstverband met de eerste kandidaat daarvan schriftelijk in kennis te stellen, bij gebreke waarvan de opdrachtgever op het bepaalde in dit artikel geen beroep (meer) kan doen.

ARTIKEL 12. BEEINDIGING INTERIM RECRUITER OVEREENKOMST

1. Beide partijen zijn naast de in de overeenkomst genoemde gevallen gerechtigd om in de navolgende gevallen onmiddellijk de Interim Recruiter overeenkomst tussentijds te beëindigen, zonder dat de andere partij aanspraak heeft op een (aanvullende) vergoeding:

a) indien Mensor en/of de Interim Recruiter in staat van faillissement komt te verkeren dan wel sprake is van een situatie als bedoeld in de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen;

b) indien Mensor en/of Opdrachtgever en/of de Interim Recruiter handelt in strijd met deze overeenkomst of in strijd handelt met de (redelijke) belangen van Opdrachtgever en/of Mensor;

c) indien een van partijen in het algemeen enige bepaling uit deze overeenkomst niet (volledig) nakomt na daartoe in gebreke te zijn gesteld;

ARTIKEL 13. KLACHTEN

1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk (per e-mailbericht aan info@mensor.nl) te worden gemeld aan Mensor.

2. Indien een klacht gegrond is, zal Mensor de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Mensor slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 10.

ARTIKEL 14. OVERDRACHT RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Mensor heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen en de uitoefening van zijn rechten uit deze overeenkomst over te dragen aan één of meer derden. Mensor geeft van een zodanige overdracht schriftelijk kennis aan de opdrachtgever. Deze algemene voorwaarden blijven gelden indien Mensor geheel of ten dele van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.

ARTIKEL 15. SLOTBEPALINGEN

1. Elk geschil dat zich tussen Mensor en de opdrachtgever mocht voordoen, wordt uitsluitend berecht door de bevoegde rechter in Utrecht.

2. Mensor is bevoegd alle eerder genoemde bepalingen van deze algemene voorwaarden te wijzigen. Een verandering van deze algemene voorwaarden geldt met ingang van de dag van depot bij de Kamer van Koophandel Utrecht. Indien de algemene voorwaarden ten tijde van de overeenkomst worden gewijzigd, wordt behoudens uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtgever, de overeenkomst op de bestaande algemene voorwaarden voortgezet.